Skolas misija

Veidot kultūrizglītības vidi, radot konkurētspējīgu personību spēju un talantu attīstībai, topošo radošo personību izaugsmes centru kā garantiju Siguldas nākotnei – radošai un stiprai kultūras kopienai.

Skolas vīzija

Iestāde, kurā ikviens ir piederīgs radošam procesam un izaicinājumiem; kura mainās līdzi laikam un turpina tradīcijas mūsdienīgā garā, cienot esošo un liekot tam pārtapt par jaunajai paaudzei interesantu un kopjamu. Reģionāls kultūrizglītības un mākslu metodiskais centrs.

Skolas vērtības:

Izglītojošais: Audzēkņu profesionālā meistarība, pilnvērtīgi un caur izpratni apgūstot izglītības programmās paredzētās zināšanas, prasmes un kompetences, atbilstoši profesijas standartā noteiktajām prasībām, veidojot un attīstot analītiskās, intuitīvās un iztēles spējas.

Radošais: Radītas iespējas arvien plašākai izvēlei specialitātē pašizglītojoties, pilnveidojot profesionālo meistarību, paplašinot radošo darbību un apgūstot jaunu pieredzi, spēt patstāvīgi veikt radošas iniciatīvas.

Kultūrvidi attīstošais: Skolas kā kultūrizglītības iestādes attīstība par reģionālo metodisko centru.