Projekta nosaukums: “Latvija – Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas”

Projekta nr.: EEZLV04/GSKA/2013/24

Projekta īstenotājs: Siguldas Mākslu skola “Baltais Flīģelis”

Projekta partneri: Nestunas stīgu orķestris, Bergenā, Norvēģijā

Kopējie plānotie projekta izdevumi: 57 000.00 EUR

Finansējuma avoti: EEZ Finanšu instruments, LR Kultūras ministrija, Siguldas novada dome

Projekta sākums: 10.2014.

 addfffffff

Izskanējuši projekta Siguldas un Bergenas jauno mūziķu sadarbības koncerti

 

Ar skanīgiem koncertiem 8.oktobrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs un 9.oktobrī Siguldā, koncertzālē “Baltais Flīģelis” noslēdzās projekta “Latvija - Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas” aktivitātes. Šis projekts bija lieliska iespēja Siguldas un Bergenas jauniešiem izzināt citas tautas tradīcijas un kultūru, satikties mūzikā, mācīties strādāt starptautiskā vidē, kā arī gūt lielu prieku un motivāciju turpmākai mūzikas instrumentu spēles apguvei.

2015.gada februārī Siguldas Jauniešu kamerorķestris un Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” koris viesojās Bergenā, Norvēģijā, kur slavenajā Grīga hallē sniedza kopīgu koncertu ar Nestunas stīgu orķestri, Bergenas zēnu un meiteņu koriem.

Koncertos Latvijā 2015.gada oktobrī piedalījās  Siguldas Jauniešu kamerorķestris, Nestunas stīgu orķestris (Bergena, Norvēģija), Siguldas Mākslu Skolas “Baltais Flīģelis” koris, Cēsu 1.pamatskolas meiteņu koris CON ANIMA un Cēsu Valsts ģimnāzijas meiteņu koris VOLANTE. Diriģenti – Ilga Šķendere, Solveiga Vītoliņa, Sarah Fertig Wang un Pēteris Plūme.

Kopā projektā piedalījās vairāk kā 200 jaunie mūziķi no Latvijas un Norvēģijas. Koncertu programmās skanēja slavenā norvēģu komponista Edvarda Grīga skaņdarbi, kā arī latviešu un norvēģu tautas dziesmas apdarēs stīgu orķestrim un korim. Īpaši šim projektam komponisti Emīls Zilberts un Imants Zemzaris radīja 13 jaunas latviešu tautas dziesmu apdares.

Pēteris Plūme, Siguldas Jauniešu kamerorķestra diriģents:

“Šī muzikālā projekta mērķis bija atklājumi. Atklāt pašiem sev, kas mēs esam, kādas ir mūsu saknes. Atklāt ar mūziku un dziesmām, meklējot nozīmīgāko vēstures lappusēs un saglabāt to savās atmiņās.

Mums ir svarīgi lai Siguldā attīstās stīgu instrumentu spēle, kas ir Ziemeļeiropas un arī Vācijas visas mūzikas tradīcijas pamats. Tas balstās uz ilgstošā darbā iegūtām prasmēm, kas ļauj izpausties mūziķu sadarbības augstākajā un sarežģītākajā formā – simfoniskajā orķestrī. Ar lieliskiem projektiem un labām idejām arī turpmāk varēsim piesaistīt jauniešu uzmanību kultūrizglītībai.”

Projekts “Latvija - Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas” tika realizēts EEZ programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšanas un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas “Kultūras apmaiņa” ietvaros, to līdzfinansēja LR Kultūras ministrija un Siguldas novada dome.

Projekta vadītāja Ilva Urbanoviča

 

Norvēģijas partnera Øyvind Andersen uzruna pēc projekta realizēšanas

 

 

Title of the Project: “Latvia - Norway. Discover Folk Tradition in Music”

Project nr.: EEZLV04/GSKA/2013/24

Project applicant: Sigulda School of Arts “Baltais Flīģelis”, Sigulda Youth Chamber Orchestra

Project partner: Nesttun String Orchestra, Bergen, Norway

Total planned expenses of the Project: 57 000.00 EUR

Sources of financing: EEA Finance instrument, Culture Ministry of Republic of Latvia, Sigulda District Council

The Project begins: 10.2014.

Duration of the Project: 15 months

 

aasdfasdfasdf

 Collaboration project of Sigulda and Bergen young musicians is coming to end

 

Projects “Latvia - Norway. Discover Folk Tradition in Music” activities were finished with two wonderful concerts in Vidzeme concert hall “Cēsis” in October 8, 2015 and Sigulda concert hall “Baltais Flīģelis”, October 9, 2015. This project was an excellent opportunity for Sigulda and Bergen young musicians to get familiar with traditions and culture of another nation, to meet each other in music, to learn working in international environment and to bring joy and motivation to continuos studies of their music instruments.

In February, 2015, Sigulda Youth Chamber Orchestra and Sigulda Arts School “Baltais Flīģelis” choir visited Bergen in Norway, were a joint concert program together with Nesttun String Orchestra was performed in a famous Griegs hall. Also Bergen girls and boys choirs took part in the concert.

In October, 2015 two concerts in Latvia were prepared and performed participating the Nesttun String Orchestra, Sigulda Youth Chamber Orchestra, Sigulda Arts School choir and Cēsis Elementary school girls choir Con Anima ans Cēsis Secondary school choir Volante. Conductors - Ilga Šķendere, Solveiga Vītoliņa, Sarah Fertig Wang un Pēteris Plūme.

More than 200 young musicians from Norway and Latvia took part in the project. Compositions of famous Norwegian composer Edward Grieg were included in the program as well as Norwegian and Latvian national songs arranged for strings and voices. 13 new arrangements of Latvian national compositions were made by composers Emīls Zilberts and Imants Zemzaris especially for this project.

Pēteris Plūme, conductor of the Siguldas Youth Chamber Orchestra says: “The purpose of this musical project was discoveries. To discover who we are, where our roots are coming from. To discover it with music, songs, searching for the most meaningful pages in our histories and keep it in our memories.

It is essential for us to develop string instrument playing traditions in Sigulda because this is also a strong background of music traditions in Northen Europe and also Germany. This tradition is based on musician skills acquired in a hard work, and these skills let musicians to express themselves in the most complicated form of collaboration in music - a sypmhonic orchestra. We believe that with  such projects as we had with Nesttun String Orchestra, we can attract and motivate young people to deeper understanding of culture education and music”.

The project “Latvia - Norway. Discover Folk Tradition in Music” was realized under the program of the Ministry of Culture of The Republic of Latvia and EEZ  - "Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural Heritage" small grants scheme "Cultural Exchange", co-financed by Sigulda City Council.

Project manager Ilva Urbanoviča

 

Project manager Øyvind Andersen 

Sigulda Youth Chamber Orchestra launches a cultural exchange program with Nesttun String Orchestra from Bergen in Norway

 

During the exchange program it is planned to prepare and perform a joint concert program for strings and voices that includes Norwegian and Latvian national music elements in a modern and understandable way for young people and children.

New, modern arrangements of Latvian national songs for string orchestra and choir are made specifically for this project by composers Imants Zemzaris un Emīls Zilberts. Also Norwegian national songs arranged for string orchestra and choir will be included in the concert program.

The concert program will be performed for bigger audiences in February, 2015, in Bergen, Norway and in two concerts in Latvia - Sigulda and Cēsis - in October, 2015. For a brighter and more colourfull sound, several youth choirs such as - Sigulda School of Arts “Baltais Flīģelis” 5-9 grade choir, Cēsis 1st Elementary School girls choir, Cēsis Alfrēds Kalniņš Music School choir, Bergen girls and boys choirs - will participate in the concert program. 

Besides the rehearsals and concerts other national tradition activities are planned to introduce young musicians to each other to national traditions. Masterclasses of a Hardanger fiddle, a Norwegian national instrument and a meeting with a Hardanger fiddle orchestra in Bergen is planned. And a common Solstice celebration will be organized in Latvia.

 

Project objective -  

To establish an intercultural connection for young musicians through the tradition of national music and culture.

To deepen the understanding and tolerance of other nationalities values, ​​to assess similarities and differences.

To improve the skills of common musicianship between young musicians, to learn to understand different conducting methods and schools.

To develop the international cooperation skills of the young musicians, improve their teamwork skills, to provide an additional motivation for continuous activities in music, set targets for better personal results.

To establish a longterm cooperation and friendship with Nesttun String Orchestra.

To give a big contribution in Latvian music library by making a new arrangements of Latvian national songs in the project.

To provide Latvian and Norwegian music teachers the opportunity for international exchange, to learn other country music teaching traditions.

To prepare and perform a unique Latvian and Norwegian concert program for 2 string orchestras and 2 choirs.

 

Concerts:

Norway, Bergen, Edward Griegs Hall - February 8, 2015

Latvia, Cēsis, Vidzeme Concert Hall - October 8, 2015

Latvia, Sigulda, concert hall “Baltais Flīģelis” - October 9, 2015

 

CONCERT IN NORWAY

February 06-09, 2015 Sigulda Youth Chamber Orchestra and Sigulda Arts School “Baltais Flīģelis” choir visited Bergen, Norway, as a part of the project “Latvia – Norway. Discover Folk Tradition in Music” financed by European Economic Area Financial mechanism Programme LV04"Conservation and Revitalisation of Cultural and Natural heritage", Ministry of Culture of Republic of Latvia and Sigulda City Council. 

In Bergen Nesttun String Orchestra and Bergen Boys and Girls choirs welcomed Sigulda young musicians to spend together 3 days full of emotions, to know each other and get familiar with each others country and culture. Among rehearsals young musicians had a possibility to know Norwegian national instrument's Hardanger fiddle play and traditions, they visited Grieg's home and museum and lived through the life story of the famous Norwegian composer. Project participants enjoyed a nice evening in Bergen's centre of science and activities “Vilvite” exploring the greatest inventions of Norwegians as well as trying several kinds of sports and power of physics.

On Sunday, February 2 all participants of the project rehearsed and performed in two concerts in Grieg's hall in Bergen. There are worlds top artists from several ganres of music and arts performing in Grieg's hall daily. And that was a great pleasure and experience for project's young musicians to play in such an important place. 

In midday we represented our project to listeners and participants of “Vestlandsfestivalen”, the annual orchestra festival of West Norway. And the projects big concert was held in the evening. More than 700 listeners came to enjoy the Latvian and Norwegian traditional music. Latvian national food and traditions as well as video and stories were presented by Bergen's Latvian Society.  A reception after the concert was held in Grieg's hall to greet and than all participants of the project. 

Next activities of the project “Latvia – Norway. Discover Folk Traditions in Music” are planned in October 6-10, 2015, in Latvia. 

Project is financed by

EEZ, KM, Sigulda

 

Daļu kopsumma: 6154 

           INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/01/2015

               I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

                  I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Siguldas novada dome, 90000048152

Pasta adrese: Pils iela 16

Pilsēta/Novads: Sigulda

Pasta indekss: LV 2150

Valsts: Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone

Tālruņa numurs: 67385945

E-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv

Faksa numurs: 67971371

Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.sigulda.lv 
Pircēja profila adrese (URL): http://www.sigulda.lv

                  I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

□ Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas 
□ Valsts vai federāla aģentūra/birojs 
□ Reģionāla vai vietēja iestāde 
□ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs 
□ Publisko tiesību subjekts 
□ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija 
■ Cits: Pašvaldība

■ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi 
□ Aizsardzība 
□ Sabiedriskā kārtība un drošība 
□ Vide 
□ Ekonomika un finanses 
□ Veselība 
□ Dzīvokļu un komunālā saimniecība 
□ Sociālā aizsardzība 
□ Atpūta, kultūra un reliģija 
□ Izglītība 
□ Cita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā ■ Nē □ 
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

               II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

                  II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Aviobiļešu iegāde Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" projekta Nr.EEZLV04/GSKA/2013/24 "Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas" dalībniekiem

                  II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi □ Piegāde □ Pakalpojumi ■

Pakalpojumu kategorijas Nr. 20

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Siguldas pilsēta

                  II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Aviobiļešu iegāde Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" projekta Nr.EEZLV04/GSKA/2013/24 "Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas" dalībniekiem

                  II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods

Papildu kodi

63510000-7

 

 

                  II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6154 Valūta: EUR

               III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

                  III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2014/17/IZŅĒMUMS

               IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Aviobiļešu iegāde Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" projekta Nr.EEZLV04/GSKA/2013/24 "Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas" dalībniekiem

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/11/2014 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Wizz Air Hungary Ltd.,

Pasta adrese: BUD International Airport, Building 221

Pilsēta/Novads: Budapest, 1185

Pasta indekss: H-1185

Valsts: Ungārija

E-pasta adrese: groupreservation@wizzair.com

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6154    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6154    Valūta: EUR

               V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

                  V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ   ■ Nē □ 
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām): 
 1. EEZ finanšu instruments, EEZLV04/GSKA/2013/24 "Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas" 

                  V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Jā □ Nē ■ 

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām: 

                  V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

               PIELIKUMS A

                  PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

                      I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Siguldas Mākslas skola "Baltais flīģelis", 90000102143

Pasta adrese: Šveices iela 19

Pilsēta/Novads: Sigulda

Pasta indekss: LV-2150

Valsts: Latvija

 

 Publikācijas:

http://www.tourism.cesis.lv/lv/kas-notiek/?object=3787

http://cesukoncertzale.lv/lv/pasakumi/
 
http://www.1188.lv/izklaide/koncerts-latvija-norvegija-atklaj-tautas-muzikas-tradicijas/15922870
 
http://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/11262/
 
http://news.lv/Siguldas-novada-zinas/2015/01/30/siguldas-jauniesu-kamerorkestris-atklaj-tautas-muzikas-tradicijas/print
 
http://baltictravelnews.eu/?m_id=18256&i_id=5&pub_id=95360&Latvija-–-Norvegija-Atklaj-tautas-muzikas-tradicijas
 
http://www.tvnet.lv/muzika/latvija/578957-siguldas_un_bergenas_jaunie_muziki_aicina_atklat_tautas_muzikas_tradicijas