Daļu kopsumma: 6154 

           INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/01/2015

               I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

                  I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Siguldas novada dome, 90000048152

Pasta adrese: Pils iela 16

Pilsēta/Novads: Sigulda

Pasta indekss: LV 2150

Valsts: Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone

Tālruņa numurs: 67385945

E-pasta adrese: [email protected]

Faksa numurs: 67971371

Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.sigulda.lv 
Pircēja profila adrese (URL): http://www.sigulda.lv

                  I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

□ Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas 
□ Valsts vai federāla aģentūra/birojs 
□ Reģionāla vai vietēja iestāde 
□ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs 
□ Publisko tiesību subjekts 
□ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija 
■ Cits: Pašvaldība

■ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi 
□ Aizsardzība 
□ Sabiedriskā kārtība un drošība 
□ Vide 
□ Ekonomika un finanses 
□ Veselība 
□ Dzīvokļu un komunālā saimniecība 
□ Sociālā aizsardzība 
□ Atpūta, kultūra un reliģija 
□ Izglītība 
□ Cita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā ■ Nē □ 
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

               II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

                  II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Aviobiļešu iegāde Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" projekta Nr.EEZLV04/GSKA/2013/24 "Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas" dalībniekiem

                  II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi □ Piegāde □ Pakalpojumi ■

Pakalpojumu kategorijas Nr. 20

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Siguldas pilsēta

                  II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Aviobiļešu iegāde Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" projekta Nr.EEZLV04/GSKA/2013/24 "Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas" dalībniekiem

                  II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods

Papildu kodi

63510000-7

 

 

                  II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6154 Valūta: EUR

               III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

                  III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2014/17/IZŅĒMUMS

               IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Aviobiļešu iegāde Siguldas Mākslu skolas "Baltais flīģelis" projekta Nr.EEZLV04/GSKA/2013/24 "Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas" dalībniekiem

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
13/11/2014 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Wizz Air Hungary Ltd.,

Pasta adrese: BUD International Airport, Building 221

Pilsēta/Novads: Budapest, 1185

Pasta indekss: H-1185

Valsts: Ungārija

E-pasta adrese: [email protected]

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6154    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6154    Valūta: EUR

               V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

                  V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ   ■ Nē □ 
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām): 
 1. EEZ finanšu instruments, EEZLV04/GSKA/2013/24 "Latvija-Norvēģija. Atklāj tautas mūzikas tradīcijas" 

                  V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Jā □ Nē ■ 

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām: 

                  V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

               PIELIKUMS A

                  PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

                      I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Siguldas Mākslas skola "Baltais flīģelis", 90000102143

Pasta adrese: Šveices iela 19

Pilsēta/Novads: Sigulda

Pasta indekss: LV-2150

Valsts: Latvija