Akreditācijas ekspertu ziņojums (2020)

 

Skolas dokumentācija:

 

Nolikums

Pašnovērtējums 2023

Pašnovērtējums 2022

Pašnovērtējums 2021

Pašnovērtējums 2020

Pašnovērtējums 2019

Pašnovērtējums 2018

Iekšējās kārtības noteikumi

Kārtība par rīcību vardarbības situācijās

Vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Audzēkņu kavējumu reģistrēšanas kārtība

Datu aizsardzības noteikumi

Audzēkņu datu aizsardzības noteikumi

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Bibliotēkas reglaments

Ētikas kodekss

Pedagoģiskās padomes reglaments

Nodaļu reglaments

Izglītības iestādes padomes reglaments

Direktora padomes reglaments

Metodisko komisiju reglaments