Akreditācijas ekspertu ziņojums (2020)

 

Skolas dokumentācija:

 

Nolikums

Pašnovērtējums 2019

Pašnovērtējums 2018

Iekšējās kārtības noteikumi

Vērtēšanas kārtība

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas izglītojamo vecāki un citas personas

Audzēkņu kavējumu reģistrēšanas kārtība

Datu aizsardzības noteikumi

Audzēkņu datu aizsardzības noteikumi

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Bibliotēkas reglaments

Ētikas kodekss

Pedagoģiskās padomes reglaments

Nodaļu reglaments

Izglītības iestādes padomes reglaments

Direktora padomes reglaments

Metodisko komisiju reglaments

 

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2020./2021. mācību gadā